Alva's College, Moodbidri

Achievements

Year wise students list of alvas college of physical education :-

Year Total No of students Distinction First Class Average
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
2005-06 35 15 50 14 09 23 21 06 27 100%
2006-07 36 09 45 31 08 39 05 01 06 100%
2007-08 20 15 35 09 11 20 11 04 15 100%
2008-09 25 24 49 16 15 31 09 09 18 100%
2009-10 42 07 49 34 07 41 08 08 100%
2010-11 26 23 49 21 20 41 05 03 08 100%
2011-12 19 14 33 18 12 30 02 02 96.96%
2012-13 27 17 44 26 17 43 01 01 100%
2013-14 30 7 37 30 7 37 100%
2014-15 28 22 50 28 21 49 __ 01 01 100%

Academic Results of of Alva’s College of Physical Education:-

YEAR PERCENTAGE
2005-06 100%
2006-07 100%
2007-08 100%
2008-09 100%
2009-10 100%
2010-11 100%
2011-12 96.96%
2012-13 100%
2013-14 100%
2014-15 100%

Year wise data of students representing in various level of sports meet by Alva’s College of Physical Education:-

SL.NO YEAR INTER UNIVERSITY INTER ZONE NATIONAL
01 2005-06 05 —— 01
02 2006-07 04 —— ——
03 2007-08 03 —— ——
04 2008-09 14 —— ——
05 2009-10 08 —— 01
06 2010-11 12 02 ——
07 2011-12 05 —— ——
08 2012-13 21 04 01
09 2013-14 04 —— 01
10 2014-15 14 10 04

Rank holders of our college:-

SI.NO Name Year Obtained Marks Average Rank
01 Somanna M.U 2006-07 929 77.41% I
02 Bincy Joseph 2009-10 943 78.58% II
03 Usha K.R 2010-11 965 80.42% II
04 Ananda Mopagar 2010-11 952 79.33% III
05 Vijetha H.S 2011-12 975 81.25% III
06 Karthika K.S 2012-13 963 80.25% I
07 Mamatha M 2012-13 963 80.25% I
08 Madhu G.R 2012-13 950 79.17% II
09 Padmanabha B.S 2012-13 950 79.17% II
10 Kavyashree B.A 2012-13 945 78.75% III
11 Vijeth Kumar 2013-14 993 82.75% I
12 Basavaraj Nagayya Heremath 2013-14 976 81.33% II
13 Ravi walke 2014-15 981 81.75% ii
14 Arpitha mary 2014-15 979 81.58% iii

 

Highslide for Wordpress Plugin